ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА

Хімічні науки

Правила для авторів

«Праці НТШ. Хімічні науки» входять до переліку фахових видань України (категорія «Б») з 29 червня 2021 року та до наукометричної бази даних IndexCopernicus. З 2018 року усім науковим статтям, опублікованим у збірнику, присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

У науковому виданні висвітлюють результати експериментальних досліджень та огляди з питань хімії, а також рецензії на монографії, підручники і матеріали, присвячені видатним хімікам, пам’ятним та історичним датам, ювілеям.

Подання статті для публікації в «Працях НТШ. Хімічні науки» передбачає, що в ній міститься оригінальний матеріал, який не був раніше опублікований.

Обсяг оригінальних статей до 12 сторінок, оглядів – до 20 сторінок, короткі повідомлення – до 4 сторінок (включаючи ілюстративний матеріал, список посилань та резюме).

Електронний варіант рукопису статті та супроводжуючий лист слід надіслати на адресу: ntsh.chem@gmail.com.

Рукопис статті слід набрати у форматі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, 12 пт, інтервал 1,5). Рукопис оформляється у такому порядку: УДК, ім’я та прізвище автора (авторів), назва статті, місце праці й повні службові адреси авторів, е-mail автора для листування, ORCID кожного автора (якщо є), анотація українською мовою (до 200 слів), ключові слова (не менше трьох, але не більше п’яти), текст статті, подяки, список цитованої літератури, анотація англійською мовою (ім’я та прізвище автора (авторів), назва статті, місце праці й повні службові адреси авторів, е-mail, ORCID кожного автора (якщо є), розширений текст анотації (обсяг не менше 1800 символів), ключові слова (не більше п’яти)).

Статті друкують українською (з англійською анотацією) або англійською (з українською анотацією) мовами. Для осіб, що не володіють українською мовою, редакція забезпечить переклад анотації з англійської на українську.

Ілюстрації (рисунки) та таблиці розміщуються в тексті рукопису та нумеруються (арабськими цифрами) у порядку згадування. Підписи до рисунків та таблиць мають дублюватися англійською мовою.

Ілюстрації також необхідно додатково підготувати в електронній формі (cdr, jpg або tif формат). Кожен рисунок – в окремому файлі з назвою й номером, як у тексті (напр. Rys1.tif, Rys2.jpg).

Літературні джерела у тексті рукопису необхідно подавати у квадратних дужках (наприклад: [1, 2], [17–22]) та нумерувати у порядку їх згадування. Бібліографічний опис використаних посилань у Переліку цитованої літератури необхідно подавати лише англійською мовою, зазначивши у дужках мову оригіналу (наприклад: (in Ukrainian), (in Polish)). Прізвища авторів та назви публікацій в описі мають відповідати англомовним анотаціям в оригінальних джерелах (за наявності), а назви журналів треба подавати у скороченому вигляді (або як абревіатури) відповідно до CAS (Chemical Abstracts Service). Редакція звертає увагу авторів на те, що у випадку кириличних джерел використання в описі транслітерації не допускається.

Для посилань на статті додатковим необхідним елементом бібліографічного опису є індекс DOI (за наявності), який слід подавати в кінці відповідного цитування.

Приклади оформлення списку літератури:

Монографії:
Volkov S. V., Koval’chuk Ye. P., Ohenko V. M. Nanochemistry. Nanosystems. Nanomaterials. Kyiv: Naukova Dumka, 2008. 424 р. (in Ukrainian).

Розділ монографії:
Malovanyy M., Boichyshyn L., Zhuk V., Sliusar V., Sereda A., Reshetnyak O. Scientific and technological aspects of a two-stage leachate pretreatment at Lviv municipal solid waste landfill. In: H. Sobczuk, B. Kowalska (Eds.) Water Supply and Wastewater Disposal. Lublin: Lublin University of Technology, 2018. Р. 110–123.

Посібники:
Shilina O., Shapovalova O. Materials Science: Laboratory Manual: teaching aid. Vinnitsa: VNTU, 2010. 70 p. (in Ukrainian).

Cтатті:
Ostapovych B., Dumin M., Kovalyshyn Ya. Adsorption proportion of synthesized polystyrolpolyaniline composites. Visnyk Lviv Univ., Ser. Khim. 2019. Vol. 60. P. 414-420. (in Ukrainian). (https://doi.org/10.30970/vch.6002.414).
Oeckler O., Duppel V., Bauer J., Mattausch Hj., Simon A. Twinning and intergrowth of rare earth boride carbides. Acta Cryst. B. 2002. Vol. 58. P. 161–167. (https://doi.org/10.1107/S0108768101019772).

Тези доповідей:
Köhler J., Babizhetskyy V. New ternary borocarbides in the Dy–B–C system. Proceedings of the 4th International Symposium on Structure - Property Relationships in Solid State Materials, Bordeaux, France, 24-29 June 2012, P. 43.

Патенти (авторські свідоцтва):
Boichyshyn L. M., Kovbuz M. O., Kotur B. Ya., Nosenko V. K. Al–Ni–REM-based amorphous metal composition for catalytic hydrogen release. Patent of Ukraine No. 101084. Publ. 25.08.2015. (in Ukrainian).

Статті до «Праць НТШ. Хімічні науки» просимо подавати до 30 травня кожного року. Редколегія повідомить авторів про вартість публікації статті, яка залежить від її обсягу, а також про терміни та умови переказу коштів після прийняття статті до друку. Після виходу журналу у світ авторам кожної статті буде надіслано один примірник на адресу автора для листування.